logo
eshop
facebook
  ICQ #251-861-027ICQ #251-861-027
Vyhledávání
info

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Ke každému zboží zakoupenému u firmy KOMETA Plzeň s.r.o., IČ 02646251, (dále jen prodávající Kometa Plzeň) je přikládána faktura, která slouží zároveň jako záruční list. Reklamace se uplatňuje u společnosti Kometa Plzeň s.r.o., IČ 02646251, na adrese:

KOMETA Plzeň s.r.o.

Jateční 1723/12

301 00 Plzeň

Tel: 603 554 006, 603 212 051

Email: reklamace@kometa-plzen.cz

Reklamaci lze také uplatnit v servisní opravně, která je pro záruční opravy uvedena v záručním listě. Tím dojde k výraznému snížení doby, po které bude reklamované zboží v servisu a dojde k podstatnému urychlení reklamačního řízení.

ZALOŽENÍ NOVÉ REKLAMACE

Založit novou reklamaci můžete na „Helpdesk - Správa reklamací“ této internetové adrese:

www.reklamace.kometa-plzen.cz , nebo http://www.kometa-plzen.cz/reklamace

Novou reklamaci založíte kliknutím na „Zadat novou reklamaci“. Pro přijetí takto zvolené reklamace je nutné řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů. Tyto údaje poslouží k rychlejšímu vyřízení vaší reklamace. Stav vyřizování reklamace můžete sledovat po zadání přiděleného čísla reklamace a zadání potvrzovacího emailu.

Po přijetí reklamace bude vždy vystaveno „Potvrzení o přijetí reklamace“, kde bude uveden dodavatel – Kometa Plzeň, odběratel, označení dodávky, množství, výrobní číslo, popis závady, stav při přijetí, příslušenství a navrhovaný způsob řešení. Toto potvrzení bude vždy zasláno emailem na adresu uvedenou kupujícím.

Datum přijetí reklamace. Datumem přijetí reklamace se rozumí fyzické převzetí reklamovaného zboží od zákazníka přepravní společností PPL, nebo jiné fyzické doručení reklamovaného zboží na adresu firmy Kometa Plzeň s.r.o., Jateční 1723/12, 301 00 Plzeň.

Vzhledem k tomu, že je každá reklamace je pro kupujícího komplikací, která je ve větší míře z jeho strany nezaviněná je naše firma připravena objednat svoz reklamovaného zboží přímo od kupujícího na náklady prodávajícího. Proto je nutné vyplnit další informace sloužící ke svozu reklamace na adresu dodavatele. Svoz bude provádět dopravce PPL CZ s.r.o., http://www.ppl.cz/, kde můžete zásilku sledovat.

Informace o vlastnostech prodávaných výrobků, způsobu jejich použití a údržby a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití, nebo údržby naleznete na stránkách http://eshop.kometa-plzen.cz, nebo v přiložených dokumentech k výrobku. Některé tyto informace mohou být neúplné a to jen v případě, kdy se jedná o zřejmé, nebo obecně známe skutečnosti. Objednáním a převzetím zboží kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem firmy Nováková Viera – Kometa Plzeň a potvrzuje, že byl s nimi seznámen.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

· Obecná délka záruky je 24 měsíců. Tato doba začíná běžet dnem doručení zboží a faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Kupující dostane reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.

· Informace o technických parametrech a kompletnosti dodávaných produktů firmou Kometa Plzeň s.r.o. se v případě rozdílů řídí výhradně podle originálních popisů o technických parametrech, výbavě a kompletnosti udávaných výrobcem a nejsou důvodem k příjmu zboží do reklamačního řízení.

· Prodávající zajistí řešení reklamace opravou nebo náhradou za zboží jiné, obdobné, se srovnatelnými nebo lepšími technickými parametry nebo finanční náhradou a to vždy po vzájemné dohodě s kupujícím.

· Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního, výrobcem instalovaného SW, způsobené zásahem kupujícího nebo třetí osoby do nastavení instalovaného SW.

· Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí počítače s jinými, prodávajícím neschválenými komponenty, ani se SW aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

· Prodávající neodpovídá za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení určeného pro ukládání dat. Prodávající rovněž neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému. Při předání systému, serveru či notebooku k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití.

· V případě neoprávněné reklamace může prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou, testováním a dopravou. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku, nebo po zaplacení faktury.

· Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení jsou podávány pouze na základě reklamačního čísla.

NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY ZANIKÁ V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH

· Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba

· Není-li zboží v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem zboží.

· Porušením ochranných pečetí a nálepek, poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).

· Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.

· Neodbornou nebo nevhodnou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.

· Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.

· Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

· Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.

· Zboží bylo poškozeno živly.

KUPUJÍCÍ JE POVINEN

· Uplatnit reklamaci produktů, kterým je na území České Republiky poskytován autorizovaný servis, přímo v autorizovaných servisních střediscích, nebo u prodávajícího. V případě, že autorizované servisní středisko provede opravu zboží, reklamace je takto vyřízena. V případě, že autorizované servisní středisko sdělí kupujícímu, že vada je neodstranitelná, kupující reklamuje vadu u prodávajícího, a to do 14dní od převzetí protokolu o neopravitelnosti. Nejpozději však do konce záruční lhůty, prodloužené o dobu, po kterou bylo zboží v autorizovaném servisním středisku.

· V případě, že spolu se zbožím je dodán i záruční list dodaný výrobcem nebo dodavatelem, je tento záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době. Bez tohoto záručního listu, nelze zboží v záruční době reklamovat.

Pokud kupující bude chtít zaslat zboží na reklamaci prodávajícímu, je povinen si přidělit předem reklamační číslo. Reklamační číslo získá na webu prodejce na www.reklamace.kometa-plzen.cz , nebo http://www.kometa-plzen.cz/reklamace, nebo kontaktováním prodejce. Přidělením reklamačního čísla prodávající souhlasí se zasláním zboží k reklamačnímu řízení.

· Následně kupující zašle zboží prodávajícímu prostřednictvím dopravce PPL CZ s.r.o. a to zdarma na základě objednání svozu ze strany prodejce.

· Přepravní obal je nutno označit nápisem "Reklamace" a příslušnými čísly, které jsou automaticky generované systémem. Zboží, které zašle kupující prodávajícímu a nebude mít přiděleno číslo reklamace bude doplněno dodatečně číslem reklamace, avšak kupující nebude mít možnost sledovat stav reklamace v daném systému. Kupující bude informován prostřednictvím emailu.

· Každá reklamační zásilka k prodejci musí obsahovat soupisku zasílaného zboží. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že nebude uznána jeho pozdější reklamace rozdílu počtu kusů jím odeslaných a prodejcem přijatých.

· Kupující je povinen zabezpečit předání reklamovaného zboží přepravci v dohodnutém termínu. Pokud tak neučiní, může pak zaslat reklamaci jen na vlastní náklady.

· Kupující zasílá zboží prodávajícímu na náklady prodávajícího. Prodávající vrací opravené nebo vyměněné zboží na své náklady.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Dne 1. 5. 2014

KOMETA Plzeň s.r.o.

Přihlášený uživatel
Upozornění
Zboží označené
"skladem"
Vám po objednání bude doručeno v pracovních dnech do 24 - 48 hodin.

Dostupnost
Je obvyklá dostupnost, mohou se však vyskytovat případy, kdy se tato dostupnost liší. Využijte "Dotaz k produktu" na konci stránky produktu.

infoPOKUS
Novinky
Doporučujeme
Speciální nabídka